De ramp van 1953 heeft grote invloed gehad op het eiland. Door de Deltawerken ontstonden vaste oeververbindingen: Grevelingendam, Zeelandbrug, Brouwersdam en Oosterscheldekering. Daarmee kon het toerisme zich breed ontwikkelen.


Veel kleine akkers werden na de ramp herverkaveld waardoor economisch rendabelere Percelen ontstonden. Ontwikkelingen in de landbouw zorgden voor verdere schaalvergroting. Die schaalvergroting is echter niet voor iedereen weggelegd, alleen al omdat de hoeveelheid Grond beperkt is. Daarnaast zijn er de Europese en mondiale ontwikkelingen (afbouw van subsidies, goedkoper produceren) die maken dat Zeeuwse boeren onder de noemer Nieuwe Economische Dragers zoeken naar alternatieve of aanvullende inkomsten zoals nieuwe gewassen,kamperen bij de boer,verkoop van streekproducten, toeristische attracties en natuurontwikkeling en -beheer.


Wie door de polders rijdt zal, afhankelijk van het seizoen, de gebruikelijke (winter)tarwe, aardappelen, (suiker)bieten, maïs en uien op de velden zien staan. Schouwen-Duiveland heeft echter meer te bieden. Zo kunt u voor velden met tulpen, gladiolen, lathyrus en andere

bloemen (geteeld voor zaad en bollen) bij Nieuwerkerk en Oosterland terecht.


Het blauwe en witte vlasbloempje en de gele mosterdplant kleuren in de zomer de velden. In het midden van Schouwen-Duiveland heeft Stichting Zonnestraal met overheidsgelden boeren de kans gegeven akkerranden met bloemenzaad in te zaaien. Hierdoor is de

diversiteit in bloemen, planten, kruiden, insecten en vlinders gegroeid.


De afgelopen jaren is het inzicht ontstaan dat de herverkaveling erg ingrijpend is geweest voor de landschappelijke en natuurwaarden. Er is meer oog voor de historie van het landschap en waar mogelijk wordt hier op ingespeeld. De aanleg van natuurvriendelijke oevers, tevens goed voor een betere waterberging, langs het water bij de Schouwse dijk en in de polders tussen Burghsluis en Noordwelle, is hiervan een voorbeeld.


Ook natuurgebied de Prunje, tussen Serooskerke en Moriaanshoofd, valt hieronder. De Prunje is een onderdeel van een ambitieus herinrichtingsplan dat de vroegere vogel- en Plantenrijkdom op historisch verantwoorde wijze terug moet brengen: Plan Tureluur dat 44

deelgebieden rond de Oosterschelde beslaat. In de Prunje zijn oude kreken hersteld die zich met zout en brak water hebben gevuld. In dit binnendijkse moeras is tegenwoordig een grote rijkdom aan vogels te Vinden die er rusten en foerageren. Runderen grazen in

de zomermaanden het terrein kort. Regelmatig houdt Staatsbosbeheer excursies rond het gebied dat verder niet toegankelijk is.


Inmiddels wordt Plan Tureluur ook aan de andere kant van Moriaanshoofd, in de richting van Zierikzee uitgevoerd. De herinrichting voor de zuidkuststrook van Schouwen gaat uiteindelijk een gebied van Serooskerke tot aan de Zeelandbrug omvatten.

omgeving stern beautyfarm zeeland

Stern Beautyfarm & Chaletpark Zeeland

Schouwen Duiveland, is bekend vanwege zijn kilometers lange zandstranden, maar er is meer. Achter duinen en dijken ligt een weids polderlandschap met veel cultuur historie, fiets – en wandelpaden. Temidden daarvan is “Stern Beauty – Kuur en Chaletpark” gelegen.


De centraal verwarmde chalets, ingericht voor twee of vier personen worden niet alleen gebruikt voor de meerdaagse wellness arrangementen, maar kunnen ook worden geboekt als vakantie verblijf.


De tuinkamer is ingericht voor 2 personen, heeft geen eigen keuken en wordt verhuurd incl. ontbijt. Naast kingsize boxspring bedden, beschikt de tuinkamer over een ruime badkamer en een eethoek. Tuinterras met veel privacy.


De Boerderij chalets zijn voorzien van 2 slaapkamers,  zithoek, eethoek, keuken en badruimte. Royale tuin op het zuiden met zicht op het polderlandschap. Voor uw meegebrachte fietsen is een berging aanwezig.

Noordgouwe is een mooi voorbeeld van een ringdorp: de kerk staat midden in het dorp met de gracht en sfeervolle, oude huizen er omheen; de rest van het dorp waaiert verder uit. Schuddebeurs staat bekend om zijn landhuizen.


Een rondje Noordgouwe geeft een goed beeld van een Schouws plattelandsdorp.  Kleine woningen voor de arbeiders en winkeliers, grotere voor de notabelen, een enkele boerderij en een nieuwbouwwijkje. Noordgouwe ligt ongeveer op de plaats waar vroeger de Gouwe, de verbinding met open zee van Zierikzee, lag. Toen dit noordelijke deel verzandde, werden in 1374 de schorren en slikken bedijkt. Noordgouwe igt vrij hoog en is tijdens de watersnoodramp droog gebleven. Rond 1750 kende Noordgouwe een bloeitijd als buiten voor de welgestelden van Zierikzee die zomers de warme stad wilden ontvluchten. Zij verpoosden op boerderijen rond het dorp waar zij enkele kamers lieten opknappen. Later werden deze boerderijen tot landhuizen verbouwd.


Vanuit de Brouwerijstraat kunt u een stukje van het voormalige kerkepad tussen Noordgouwe en Dreischor lopen. Niet alle inwoners kerkten in hun eigen dorp  maar liepen over het kerkepad naar een naburig dorp. Ook de boeren en arbeiders uit de polders gebruikten het kerkpad. Dit historische pad, dat onlangs in ere is hersteld, loopt via de Zuidweg en langs de Mooldijk (ooit hebben twee molens op de dijk gestaan) over een stukje akker naar de hoge Dreischorsedijk vanwaar u prachtig uitzicht hebt over  de akkers van Zonnemaire, Dreischor en Noordgouwe. Hier is een bankje geplaatst. Van oudsher stonden hier abelen als wachters in het landschap en van verre zichtbaar.  De oude, vermolmde bomen zijn een aantal jaren geleden vervangen door nieuwe aanplant. Via het Oosterweegje komt u terug in Noordgouwe.


Rond Noordgouwe heeft de ruilverkaveling van 1957 minder hard toegeslagen en zijn er ook in de richting van de Schouwse dijk nog kronkelige dijkjes te vinden. Over deze dijk ligt het Kakkersweel. Deze waterplas is ooit ontstaan na een dijkdoorbraak, wellicht de Sint Aagtenvloed (1288).


Over de Kloosterweg, aan de Heereweg zijn de vijf Conyerhuisjes te zien, gebouwd uit een legaat van Maria de Pottere door haar man John Conyers. Honderdvijftig jaar lang mochten hier weduwen van dokters of officieren wonen. Nu zijn huisjes in particuliere  handen. Het eerste, inmiddels voormalig, ziekenhuis van Schouwen-Duiveland (begin 1900)  ligt iets verderop. Even rechtsaf staat de stookruimte van de voormalige meestoof Willem III waar meekrap werd verwerkt. Deze werd in 1863 door twaalf Boeren opgericht. Ruim dertig jaar later werd het omgebouwd tot cichoreifabriekje, nu is het in particuliere handen.


De Donkereweg leidt kronkelend naar het bosrijke Schuddebeurs. Arbeiderswoninkjes worden opgevolgd door villa’s en landhuizen. Ook hier vestigden de notabelen uit Zierikzee zich. In Welgelegen en Mon Plaisier (1595) bijvoorbeeld, de laatste met het vrij toegankelijke Bos van de Toekomst dat bestaat uit gedenkbomen. Maar ook in Heesterlust aan de Heesterlustweg, Rustenburg aan de Kloosterweg en, iets moderner, Huize Maya, aan het eind van de Donkereweg. Vanaf het midden van zestiende eeuw bouwden de welgestelde stedelingen hier, hoog en droog, hun buitenhuizen om van het landleven te genieten of verbouwden hun boerderijen om tot landgoed. Vele zijn weer verdwenen, hun mooie namen (Den Thoorn, De Vetpot, Rust en Werk) leven slechts voort in de archieven.


De laatste watersnoodramp heeft Schuddebeurs niet geraakt. Toch geven de twee welen  (waterpoelen) aan dat in het grijze verleden ook hier dijkdoorbraken zijn geweest. De tuin van de driehonderd jaar oude Hostellerie Schuddebeurs ligt aan zo’n weel met uitzicht op twee houten Oostenrijkse ruilwoningen uit de jaren vijftig. Aan de andere weel ligt een monumentale boerderij.


Noordgouwe Schuddebeurs

Oosterweegje 5

4317 AD Noordgouwe

telefoon: 0111 401 381

www.beautydagen.nl

Beautyfarm

Chaletpark

Polderspa

Webdesign: Exposure

Beautyfarm Zeeland