Oosterweegje 5 4317 AD Noordgouwe 0111 401 381 Omgeving Stern Beautyfarm Zeeland

Webdesign: Exposure

Oosterweegje 5

4317 AD Noordgouwe

telefoon: 0111 401 381

www.beautydagen.nl

De ramp van 1953 heeft grote invloed gehad op het eiland. Door de Deltawerken ontstonden vaste oeververbindingen: Grevelingendam, Zeelandbrug, Brouwersdam en Oosterscheldekering. Daarmee kon het toerisme zich breed ontwikkelen.


Veel kleine akkers werden na de ramp herverkaveld waardoor economisch rendabelere Percelen ontstonden. Ontwikkelingen in de landbouw zorgden voor verdere schaalvergroting. Die schaalvergroting is echter niet voor iedereen weggelegd, alleen al omdat de hoeveelheid Grond beperkt is. Daarnaast zijn er de Europese en mondiale ontwikkelingen (afbouw van subsidies, goedkoper produceren) die maken dat Zeeuwse boeren onder de noemer Nieuwe Economische Dragers zoeken naar alternatieve of aanvullende inkomsten zoals nieuwe gewassen,kamperen bij de boer,verkoop van streekproducten, toeristische attracties en natuurontwikkeling en -beheer.


Wie door de polders rijdt zal, afhankelijk van het seizoen, de gebruikelijke (winter)tarwe, aardappelen, (suiker)bieten, maïs en uien op de velden zien staan. Schouwen-Duiveland heeft echter meer te bieden. Zo kunt u voor velden met tulpen, gladiolen, lathyrus en andere

bloemen (geteeld voor zaad en bollen) bij Nieuwerkerk en Oosterland terecht.


Het blauwe en witte vlasbloempje en de gele mosterdplant kleuren in de zomer de velden. In het midden van Schouwen-Duiveland heeft Stichting Zonnestraal met overheidsgelden boeren de kans gegeven akkerranden met bloemenzaad in te zaaien. Hierdoor is de

diversiteit in bloemen, planten, kruiden, insecten en vlinders gegroeid.


De afgelopen jaren is het inzicht ontstaan dat de herverkaveling erg ingrijpend is geweest voor de landschappelijke en natuurwaarden. Er is meer oog voor de historie van het landschap en waar mogelijk wordt hier op ingespeeld. De aanleg van natuurvriendelijke oevers, tevens goed voor een betere waterberging, langs het water bij de Schouwse dijk en in de polders tussen Burghsluis en Noordwelle, is hiervan een voorbeeld.


Ook natuurgebied de Prunje, tussen Serooskerke en Moriaanshoofd, valt hieronder. De Prunje is een onderdeel van een ambitieus herinrichtingsplan dat de vroegere vogel- en Plantenrijkdom op historisch verantwoorde wijze terug moet brengen: Plan Tureluur dat 44

deelgebieden rond de Oosterschelde beslaat. In de Prunje zijn oude kreken hersteld die zich met zout en brak water hebben gevuld. In dit binnendijkse moeras is tegenwoordig een grote rijkdom aan vogels te Vinden die er rusten en foerageren. Runderen grazen in

de zomermaanden het terrein kort. Regelmatig houdt Staatsbosbeheer excursies rond het gebied dat verder niet toegankelijk is.


Inmiddels wordt Plan Tureluur ook aan de andere kant van Moriaanshoofd, in de richting van Zierikzee uitgevoerd. De herinrichting voor de zuidkuststrook van Schouwen gaat uiteindelijk een gebied van Serooskerke tot aan de Zeelandbrug omvatten.